REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „SOFA MOICH MARZEŃ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Fabryka Mebli WER-SAL Kaczorowscy Sp. J., Jankowy 1A 63-604 Baranów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000295762, NIP: 6191953486 „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie facebook.com/Fabryka-Mebli-Wersal ( zwanej dalej „Fanpage”).
 5. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna Komisja, powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisja”.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 maja 2022 r. o godzinie 15:00:00 i trwa do 5 czerwca 2022 r. do godziny 23:59:59.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 6 czerwca 2022 r. za pośrednictwem Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy (technika dowolna) oraz umieszczenie jej wraz z komentarzem (praca konkursowa) na Fanpage’u Organizatora.
 2. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego rysunku pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1231z. ze zm.) oraz nie narusza ono praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy konkursowej. Uczestnik oświadcza, że żadne osoby trzecie nie wystąpią̨ w stosunku do Organizatora z żadnymi uzasadnionymi roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, a jeśli takie roszczenia się̨ pojawią zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 3. Laureaci Konkursu przekażą̨ na czas nieokreślony, bez żadnych ograniczeń nieodpłatnie na rzecz Fabryka Mebli WER-SAL całość majątkowych praw autorskich do dzieła tj. rysunku i opisu stanowiącego rozwiązanie zadania konkursowego na wszystkich znanych polach eksploatacji. Fabryka Mebli WER-SAL zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej publikacji m.in. na następujących polach eksploatacji do: wyłącznego używania i wykorzystania treści pracy konkursowej we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej; utrwalania i zwielokrotniania treści pracy konkursowej wszelkimi technikami graficznymi; zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu treści pracy konkursowej na nośnikach elektronicznych; publicznego wystawiania i wyświetlania treści; wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem treści pracy konkursowej; wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia treści pracy konkursowej w Internecie.
 4. W konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców.
 5. Wyboru zwycięskich prac konkursowych dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych.
 6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagród za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Fabryka Mebli WER-SAL Kaczorowscy Sp. J.
 4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Fabryka Mebli WER-SAL Kaczorowscy Sp. J., danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Fabryka Mebli WER-SAL Kaczorowscy Sp. J., Jankowy 1A 63-604 Baranów.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty świadczące usługi IT i reklamowe dla Organizatora. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

NAGRODA

 1. Nagrodami w konkursie jest 5 X Pakietów Rodzinnych całodniowych, do zrealizowania w rodzinnym parku rozrywki ENERGYLANDIA
 2. Nagrodę można odebrać w siedzibie Organizatora lub może zostać przesłana pocztą.

Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

 1. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców na Fanpage.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych, uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 4. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem Konkursu, próby wpływania na wyłonienie zwycięzców w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

OPODATKOWANIE NAGRÓD

 1. Organizator konkursu nie pobiera podatku od wartości Nagrody otrzymanej w Konkursie zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016 poz.2032). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator przejmuje na siebie obowiązek zapłaty należnego zryczałtowanego podatku od nagród, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym  na adres Organizatora z dopiskiem „ Konkurs na Facebooku OFA MOICH MARZEŃ”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Regulaminu Konkursu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady Konkursu w trakcie jego trwania, o czym poinformuje Uczestników na Fanpage.