ZAPYTANIE OFERTOWE WERSAL/02/2024

 

Jankowy, 25.01.2023 r.

ZAMAWIAJĄCY:

FABRYKA MEBLI WERSAL Z.B.Ł.

KACZOROWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Jankowy 1A,

63-604 Baranów

NIP 6191953486

 

ZAPYTANIE OFERTOWE WERSAL/02/2024

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wzrost konkurencyjności FM WERSAL poprzez robotyzację produkcji mebli tapicerowanych i rozwój firmy w obszarze Smart Factory” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Inwestycja: A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, firma FABRYKA MEBLI WERSAL Z.B.Ł. KACZOROWSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności na wybór wykonawcy następującego elementu projektu (postępowanie częściowe):

– część I: Pikowarka materiału wieloigłową – 2 szt.

– część II: Pikowarka materiału dwugłowicowa – 1 szt.

 1. Przedmiot zamówienia: pikowarki materiału

Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ I

– Pikowarka materiału wieloigłowa – 2 szt. (fabrycznie nowe)

Pikowarki  pozwolić mają  na  zautomatyzowanie  obróbki/ przygotowania  materiałów,  w  tym  pod  pokrowce  na meble  tapicerowane  i  materace.  Wieloigłowe urządzenia mają pozwolić na wyszywanie zróżnicowanych wzorów.

Minimalne wymagane parametry techniczne:

– 3 głowice szyjące,

– Zsynchronizowany ruch stopki i igły z możliwością podniesienia do 20 mm wysokości podstawy.

– Automatyczne pozycjonowanie igły górnej.

– Liczba ściegów na minutę do 2500 obr.,

– Prędkość szycia do 15m/min.

 

CZĘŚĆ II

– Pikowarka materiału dwugłowicowa – 1 szt. (fabrycznie nowa)

Pikowarka  pozwolić ma na  zautomatyzowanie  obróbki/ przygotowania  materiałów,  w  tym  pod  pokrowce  na meble  tapicerowane  i  materace.  Dwugłowicowe urządzenie ma pozwolić na wyszywanie dwuściegowych wzorów.

 

Minimalne wymagane parametry techniczne:

– Liczba ściegów na minutę do 3500 obr,

– Szybkość szycia do 21 m/min,

– Obszar roboczy 2400mm x 2400 mm

– Szerokość ściegu od 1 do 6 mm.

 

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dotyczy części I i II)

Pikowarki powinny spełniać następujące funkcjonalności/wymagania:

– pikowarki powinny być wyposażone  w  zaawansowane  systemy sterowania,  które  pozwolą  na  programowalność  i  automatyzację  procesów  pikowania.

–  Monitorowanie pracy  w  czasie  rzeczywistym  i  unikania  przerw  w  produkcji.  Na  maszynach zainstalowane powinny być czujniki, które przesyłają dane w czasie rzeczywistym do centralnego systemu. Gdy czujnik wykryje nieprawidłowość, taką jak wysoka temperatura lub nadmierne wibracje, powinno być wysyłane powiadomienie  do  ekipy  konserwacyjnej.  W  ten  sposób  problemy  są  identyfikowane  i  naprawiane zanim spowodują przestoje.

– Personalizacja produkcji – określone specyfikacje/szczegóły zamówienia będą mogły być wysyłane

bezpośrednio do hali produkcyjnej (dzięki integracji z posiadanym systemem klasy ERP).

–  Konserwacja  predykcyjna  –  na  podstawie  danych  zebranych  z  czujników  algorytmy  uczenia

maszynowego  przewidują,  kiedy  maszyna  prawdopodobnie  ulegnie  awarii.  Dzięki  temu  zespół

konserwacyjny  może  przeprowadzić  naprawy  przed  wystąpieniem  awarii,  minimalizując  przestoje  w produkcji.

– Czujniki  wbudowane  w  pikowarki  materiału  powinny stale  monitorować takie  czynniki,  jak temperatura, ciśnienie, prędkość i jakość pikowania.

– Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 miesiące.

 

W przypadku ujęcia w dokumentacji nazw własnych, należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe. Tam, gdzie w dokumentacji wskazano pochodzenie materiałów lub rozwiązań (marka, znak towarowy, producent, dostawca, norma itp.), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji zapytania ofertowego.

 

Miejsce realizacji zamówienia: Pieczyska

Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

42700000-3 Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i skóry

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

 1. Harmonogram zamówienia

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 26.02.2024 r.

Planowany termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą: luty/marzec 2024.

Planowany termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 31.08.2024 r. W ramach zamówienia należy uwzględnić dostawę, montaż oraz uruchomienie w miejscu realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia potwierdzona zostanie bezusterkowym protokołem końcowego odbioru.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki (wspólne dla obu części):

 • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia lub zapewnienie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewnienie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
 • Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewnienie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.
 • Brak spełnienia przesłanek świadczących o wykluczeniu (zgodnie ze wskazanym w zapytaniu ofertowym zakresem wykluczeń)
 • Przedłożenie specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnienie minimalnych wymagań technicznych (dla wybranej / wybranych części) – wzór własny oferenta

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym zawierającej:
 • Nazwę, adres, e-mail i NIP Wykonawcy
 • Datę wystawienia oferty
 • Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
 • Termin ważności oferty
 1. Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści (zgodnie z treścią formularza ofertowego) :
 • Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
 • Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie lub zapewni podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym lub zapewni podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zapewni podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
 • Wykonawca oświadcza, że:
  1. nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
   5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);
  2. nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
  3. wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
   i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.
 • Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa)
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  5. pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 1. Przedłożenie specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnienie minimalnych wymagań technicznych (dla wybranej / wybranych części). Specyfikacja powinna zawierać odniesienia do wszystkich wymagań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
  W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych zalecane jest ich szczegółowe opisanie. Dokument przygotowywany jest według wzoru własnego oferenta.
 2. Przedłożenie pełnomocnictwa do złożenia oferty (jeśli dotyczy)
 3. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta.

Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty.

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie we wskazanym podziałem w opisie przedmiotu zamówienia.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia  (w rozumieniu pełnych części, zgodnie z podziałem wskazanym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) zostaną odrzucone.

 

Sposób składania ofert (do wyboru):

 • osobiście w siedzibie firmy: Jankowy 1A, 63-604 Baranów (godz. otwarcia biura: poniedziałek-piątek, 8:00-16:00)
 • przesyłką rejestrowaną (poczta, kurier) na adres: : ul. Jankowy 1A, 63-604 Baranów (decyduje data wpływu)
 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@wersal.pl

Termin dostarczenia ofert upływa w dniu: 26.02.2024 r.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: (Igor Karkosza / dyrektor@wersal.pl)

Pytania należy składać do dnia 12.02.2024 r. Zamawiający zastrzega, że zapytania przekazane po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.

 

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert

 

Oferent zobowiązuje się wskazać w ofercie informacje, które objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa. W przypadku braku takowego wskazania, Zamawiający przyjmuje, że oferta nie zawiera danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

 1. Kryteria oceny oferty:

Każda część zamówienia będzie oceniana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Kryteria oceny ofert Waga Maksymalna liczba punktów
a) cena netto w PLN/walucie obcej1 80% 80
b) okres gwarancji w miesiącach (na całość przedmiotu zamówienia)2 20% 20

1 w przypadku oferty podanej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego

2 Okres liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 miesiące. Dopuszcza się wyłączenie z gwarancji elementów podlegających naturalnej eksploatacji.

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

 1. Punkty w ramach kryterium cena netto w PLN/walucie obcej będą przyznawane wg następującej formuły:

 

A n = C min/ C r x 80

 

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – liczba punktów przyznana ofercie

 

 1. Punkty w ramach kryterium Okres gwarancji w miesiącach będą przyznawane wg formuły

 

B n = G r / G max x 20

 

G max – najdłuższy okres gwarancji w zbiorze (największa liczba miesięcy)

G r – gwarancja oferty rozpatrywanej

B n – liczba punktów przyznana ofercie

Minimalna wymagana gwarancja: 24 miesiące

 

Punkty z oceny kryteriów zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia dla danej części może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom i uzyska łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w sposób odpowiadający publikacji zapytania ofertowego.
 4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
 5. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które:

 1. są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa)
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związanie z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 • pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 1. podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);[1]
 2. zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).[2]
 3. Warunki dokonania zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:

 1. w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
 2. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy,
 3. w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,
 4. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona
 5. w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.
 6. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
 7. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
 8. zmiana nie będzie prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy, i łączna wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na roboty budowlane,
 9. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  • zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  • zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
  • wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 10. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 11. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
  • na podstawie postanowień umownych,
  • w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  • w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.
 12. Zastrzeżenia
 13. Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne za opóźnienie realizacji zamówienia, niepełną/niekompletną realizację zamówienia lub realizację zamówienia nie spełniającego założeń zapytania ofertowego w wysokości 0,1% wartości kontraktu netto za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia lub odpowiednio realizacji niepełnego/niekompletnego zamówienia lub odpowiednio realizacji zamówienia niespełniającego założeń zawartych w zapytaniu ofertowym, nie więcej niż 10% wartości kontraktu netto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej Umowy z wybranym Wykonawcą co najmniej w przypadku zwłoki w przystąpieniu do realizacji zamówienia przekraczającej 30 dni. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia otrzymanego z tytułu realizacji zamówienia.
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, że wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeśli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Oferenta w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 16. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień w takim przypadku Zamawiający:

– poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego,

– poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich Oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty;

– wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez Oferentów.

 1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert.
 2. Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 3. Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.
 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.

 

Wykaz załączników:

Zał. 1 Formularz ofertowy

 

[1] Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

 1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
 3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

[2] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

 

Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe w wersji PDF
Załącznik 2 – FORMULARZ OFERTOWY

 

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego WERSAL/02/2024 wybrano ofertę z 26.02.2024 firmy IU, LDA, Rua Pereiras 312, 4415-371 Pedroso, Portugal. Cena oferty: 700 000 EUR netto (część I) oraz 300 000 EUR netto (część II)

Wybrana oferta była jedyną ofertą, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Dołącz do nas!

Wypełnij formularz aplikacyjny oraz prześlij CV.

  Dane osobowe:

  CV:

  dodaj więcej plików
  * pola obowiązkowe