Polityka prywatności

Szanowni Państwo

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Fabryka Mebli WER-SAL Kaczorowscy Sp. J. mieszcząca się w: JANKOWY 1A, 63-604 BARANÓW, o nadanym nr NIP 6191953486 (dalej jako Spółka lub Administrator).

2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres siedziby lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: biuro@wersal.pl 

3. Zapewniamy wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pana Marcina Mrozika z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: iod@wersal.pl

4. Mają Państwo prawo żądać od Administratora: dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych; usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych; przenoszenia Pani/Pana danych osobowych; wniesienia skargi do Dyrektora Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 i art. 229 Kodeksu Pracy oraz aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody. Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Są to: zabezpieczenie mienia i osób (monitoring),

lub w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych na podstawie poniższych warunków art. 9 ust. 2 RODO:

  • art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. wyraziła Pani/Pan wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,

6. Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

  • prowadzenia obecnego procesu rekrutacji oraz, na podstawie Państwa zgody, także w kolejnych naborach pracowników,
  • udzielania informacji o postępach toczącego się procesu rekrutacji – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

7. Państwa dane osobowe udostępniamy: firmie realizującej usługi ochrony danych osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych, firmom dostarczającym oprogramowanie kadrowo-płacowe, biurowe oraz pocztę elektroniczną, firmom serwisującym oprogramowanie i urządzenia, firmie serwisującej system monitoringu wizyjnego. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Pani/Pana danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe  zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. 

8. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

  • do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikujecie,
  • na podstawie stosownej zgody również w kolejnych rekrutacjach, ale nie dłużej niż 1 rok,
  • do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział.

10. Na terenie siedziby Spółki Państwa wizerunek może zostać nagrany i utrwalony. O stosowaniu monitoringu wizyjnego informują widoczne tablice zawierające klauzulę informacyjną RODO oraz tabliczki z piktogramem kamery w miejscach zbierania wizerunku. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz możliwości jego odtworzenia w celu dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania zdarzeń niepożądanych lub niedozwolonych zachowań w obrębie przestrzeni publicznej Spółki na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione firmie obsługującej system monitoringu lub przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Nagrane i utrwalone dane przechowujemy nie dłużej niż 30 dni. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

11. W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, nie dokonujemy również na ich podstawie automatycznego profilowania.